δέω

δέω (A), imper. [ per.] 3pl.
A

δεόντων Od.12.54

codd. (v. δίδημι): [tense] fut. δήσω: [tense] aor. ἔδησα, [dialect] Ep.

δῆσα Il.21.30

: [tense] pf.

δέδεκα D.24.207

, v.l. δεδηκότας in Aeschin.2.134: [tense] plpf.

ἐδεδήκει And.4.17

(prob.):—[voice] Med., [dialect] Ep. [tense] impf.

δέοντο Il.18.553

: [tense] aor.

ἐδησάμην 24.340

, al.; [dialect] Ep.[ per.] 3sg.δησάσκετο ib.15: —[voice] Pass., [tense] fut.

δεθήσομαι D.24.126

,131, etc.,

δεδήσομαι Pl.R.361e

, X.Cyr.4.3.18; δεδέσομαι f.l. in Aristid.Or.41(4).7: [tense] aor.

ἐδέθην D.24.132

, etc.: [tense] pf. δέδεμαι (v. infr.): [tense] plpf.

ἐδεδέμην And.1.48

; [dialect] Ep.

δέδετο Il.5.387

; [dialect] Ion. [ per.] 3pl.

ἐδεδέατο Hdt.1.66

, etc.—In this Verb, though a disyll., εο and εω are occas. [var] contr. τὸ δοῦν, τῷ δοῦντι, Pl.Cra.419b, 421c;

δοῦσα Din.Fr.89.15

:—bind, tie, fetter,

δεσμῷ τινα δῆσαι Il.10.443

, etc.;

ἐνὶ δεσμῷ 5.386

, etc.; ἐν πέδαις (v.l. ἐς πέδας) Hdt.5.77;

δῆσε δ' ὀπίσσω χεῖρας . . ἱμᾶσιν Il.21.30

;

δ. τινὰ χεῖράς τε πόδας τε Od. 12.50

; δ. ἔκ τινος to bind from (i.e. to) a thing,

ἐξ ἐπιδιφριάδος ἱμᾶσι δέδεντο Il.10.475

, cf. Hdt.4.72; δῆσαί τινα ξύλῳ or ἐν ξύλῳ (cf.

ξύλον 11.2

);

ἐν κλίμακι Ar.Ra.619

; δ. κύνα κλοιῷ tie a clog to a dog, Lex Solonisap.Plu.Sol.24, cf. E.Cyc.234;

δ. τινὰ πρὸς φάραγγι A.Pr.15

; πρὸς κίονα, κίονι, S.Aj.108, 240(lyr.);

δεδεμένοι πρὸς ἀλλήλους Th.4.47

; δεδέσθαι ἐν τῆ ποδοκάκκῃ Lex Solonisap.D.24.105.
2 alone, bind, keep in bonds, πῶς ἂν ἐγώ σε δέοιμι; says Hephaistos, pointing to the nets in which he had caught Ares, Od.8.352;

αὐτὸς δ' ἔδησε πατέρα A.Eu.641

;

δήσαντες ἔχειν τινάς Th.1.30

; δησάντων αὐτὸν οἱ ἕνδεκα Lex ap.D.24.105, etc.
3 metaph., bind, enchain,

γλῶσσα δέ οἱ δέδεται Thgn.178

;

κέρδει καὶ σοφία δέδεται Pi.P.3.54

;

ψυχὰ δ. λύπῃ E.Hipp. 160

(lyr.); later, bind by spells,

τὸ στόμα AP11.138

(Lucill.), cf. Tab.Defix.96,108.
4 c. gen., hinder from a thing,

ἔδησε κελεύθου Od. 4.380

,469.
5 Medic., harden, brace up, Hp.Off.17, etc.
II [voice] Med., bind, tie, put on oneself, ποσσὶ δ' ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα tied them on his feet, Il.2.44, etc.:—[voice] Pass., περὶ δὲ κνήμῃσι βοείας κνημῖδας . . δέδετο he had greaves bound round his legs, Od. 24.228. (Cf. Skt. ditá 'bound', dā´ma 'bond'.)
------------------------------------
δέω (B), A.Pr.1006, etc.: [tense] fut.
A

δεήσω Pl.R.395e

: [tense] aor.

ἐδέησα Lys. 30.8

, [dialect] Ep. δῆσα only Il.18.100: [tense] pf.

δεδέηκα Pl.Plt.277d

:—[voice] Med., [tense] fut.

δεήσομαι Th.1.32

, etc., [dialect] Dor.

δεοῦμαι Epich.120

; later

-ηθήσομαι LXX Jb.5.8

, Plu.2.213c, etc.: [tense] aor.

ἐδεήθην Hdt.4.84

, Ar.Pl.986, etc.: [tense] pf.

δεδέημαι X.An.7.7.14

, Is.8.22 (the forms δεήσω, etc., compared with the [dialect] Ep. ἐδεύησα, δεύομαι, point to root δεϝ):—lack, miss, stand in need of, c. gen.,

ἐμεῖο δὲ δῆσε . . ἀλκτῆρα γενέσθαι Il.

l.c. (elsewh. Hom. uses δεύω, q.v.);

παραδείγματος τὸ παράδειγμα αὐτὸ δεδέηκεν Pl. Plt.277d

, cf. X.Mem.4.2.10.
2 freq. in [dialect] Att., πολλοῦ δέω I want much, i.e. am far from, mostly c. inf. [tense] pres., πολλοῦ δ. ἀπολογεῖσθαι I am far from defending myself, Pl.Ap.30d;

πολλοῦ δεῖς εἰπεῖν Id.Men.79b

;

π. δ. ἀγνοεῖν Id.Ly.204e

;

π. γε δέουσι μαίνεσθαι Id.Men.92a

; also

μικροῦ ἔδεον ἐν χερσὶν εἶναι X.HG4.6.11

, cf. Men. Georg.25;

τοσούτου δέω ἱκανὸς εἶναι λέγειν ὥστε . . Lys.17.1

;

τοσούτου δέουσι μιμεῖσθαι Isoc.14.17

(also

τοσοῦτον δέω εἰδέναι Pl.Men. 71a

); παρὰ μικρὸν ἐδέησα ἀποθανεῖν v.l. in Isoc.17.42
; simply

ἐδέησα κινδύνῳ περιπεσεῖν Alciphr.3.5

: abs., πολλοῦ γε δέω I am far from it, Pl.Phdr.228a;

τοῦ παντὸς δέω A.Pr.1006

;

παντὸς δεῖ τοιοῦτος εἶναι Pl.Sph.221d

(impers. πολλοῦ δεῖ, etc., v. δεῖ 11.1. b): in part.,

παλαστῆς δεόντων τεττάρων ποδῶν IG12.373.8

;

μικροῦ δέοντα τέτταρα τάλαντα D.27.35

; the part. is freq. used to express numerals compounded with 8 or 9,

ἀνδράσιν ἑνὸς δέουσι τριάκοντα IG12.374.413

; δυοῖν δέοντα τεσσεράκοντα forty lacking two, thirty-eight, Hdt.1.14;

πεντήκοντα δυοῖν δέοντα ἔτη Th.2.2

; ἑνὸς δέον εἰκοστὸν ἔτος the 20th year save one, the 19th, Id.8.6;

δυοῖν δεούσαις εἴκοσι ναυσίν X.HG1.1.5

: later, the inf. stands abs., περὶ τὰ ἑνὸς δεῖν πεντήκοντα fifty save one, Arist.Rh.1390b11: part. in gen.,

τροφαλίδες μιᾶς δεούσης εἴκοσιν Id.HA522a31

;

πόλεων δυοῖν δεούσαιν ἑξήκοντα D.L.5.27

;

ἑξήκοντα ἑνὸς δέοντος ἔτη Plu.Pomp.79

.
3 part. δέων, δέουσα, as Adj., fit, proper,

ὁ καιρὸς οὐκ ἔστι χρόνος δέων Arist. APr.48b36

;

τοῖς δέουσι χρόνοις IG12(3).247.11

([place name] Anaphe); ἡ δέουσα ἑκάστων χρῆσις Hierocl.p.61 A., etc.: esp.freq.in neut., v. δέον.
4 δεῖ impers., v. h. v.
II Dep. [full] δέομαι: [var] contr.

δῆσθε Sophr.46

, part.

δεύμενος Id.36

: [tense] fut.

δεήσομαι Pl.Phlb.53b

: [tense] aor. ἐδεήθην: always personal, and used by Hom. only in form δεύομαι (v. δεύω B):
1 abs., to be in want or need, require, mostly in part.,

κάρτα δεόμενος Hdt.8.59

; οἱ δεόμενοι the needy, opp. οἱ κεκτημένοι τὰς οὐσίας, Isoc. 6.67
.
b stand in need of, want, c. gen., Hdt.1.36, etc.;

τὰ σὰ δεῖται κολαστοῦ . . ἔπη S.OT1148

; ῥώμης τινὸς δ. ib.1293; οὐδὲν δεῖσθαι τροφῆς have no need of . ., Th.8.43; ἤν τι δέωνται βασιλέως if they have any need of him, ib.37: c. inf.,

τοῦτο ἔτι δέομαι μαθεῖν Pl.R. 392d

, cf. Euthd.275d, etc.; τὰ πράττεσθαι δεόμενα things needing to be done, X.Cyr.2.3.3;

τὰ δεόμενα

necessaries,

IG2.573.4

; ἐπισκευάσαι τὰ δεόμενα parts needing repair, ib.22.1176.15;

τὸ δεόμενον

the point threatened,

Plb.15.15.7

; δεῖται impers., v. δεῖ.
2 beg a thing from a person, c. dupl. gen. rei et pers.,

τῶν ἐδέετο σφέων Hdt. 3.157

, cf. Th.1.32, etc.;

μή μου δεηθῇς. ΘΗ. πράγματος ποίου; S.OC 1170

: freq. with neut. Pron. in acc.,

τοῦτο ὑμῶν δέομαι Pl.Ap.17c

, cf. Smp.173e, etc.: c. acc. cogn., δέημα, or oftener δέησιν, δεῖσθαί τινος, Ar.Ach.1059, Aeschin.2.43, etc.: also c. acc. rei only, ξύμφορα

δ. Th.1.32

;

δυνατά τινος Pl.Prt.335e

;

δίκαια καὶ μέτρια ὑμῶν D.38.2

;

διαπράξωμαι ἃ δέομαι X.An.2.3.29

: with gen. pers. only, δεηθεὶς ὑμῶν having begged a favour of you, D.21.108: c.gen.pers. et inf.,

ἐδέετο τοῦ δήμου φυλακῆς πρὸς αὐτοῦ κυρῆσαι Hdt.1.59

, cf. Pl.Prt.336a, etc.;

δ. τινὸς ὥστε . . Th.1.119

;

ὅπως . . Plu.Ant.84

: rarely c. acc. pers.,

ἐδέοντο Βοιωτοὺς ὅπως παραδώσουσι Th.5.36

: parenthetic,

δέομαι

I pray,

LXXGe.44.18

.
------------------------------------
δέω (C),
A = δήω (A), Alc.102.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • δέω — 1 bind pres subj act 1st sg δέω 1 bind pres ind act 1st sg δέω 2 lack pres subj act 1st sg δέω 2 lack pres ind act 1st sg δεῖ there is need pres subj act 1st sg δεῖ there is need pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεῶ — δέω 2 lack fut ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δέω — (I) δέω (AM) Ι. μσν. παρακαλώ κάποιον για κάτι («δέομεν, παρακαλοῡμεν νὰ ὁρίσης») αρχ. 1. έχω έλλειψη, στερούμαι 2. φρ. α) «πολλοῡ δέω» έχω μεγάλη ανάγκη β) «παντὸς δέω» έχω πλήρη έλλειψη γ) «πολλοῡ δέω... ὑπὲρ ἐμαυτοῡ ἀπολογεῑσθαι» πολύ απέχω… …   Dictionary of Greek

 • δεῖτε — δέω 1 bind pres imperat act 2nd pl (attic epic) δέω 1 bind pres opt act 2nd pl δέω 1 bind pres ind act 2nd pl (attic epic) δέω 1 bind imperf ind act 2nd pl (attic epic) δέω 2 lack pres imperat act 2nd pl (attic epic) δέω 2 lack pres opt act 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δῆτε — δέω 1 bind pres imperat act 2nd pl (doric aeolic) δέω 1 bind pres ind act 2nd pl (doric aeolic) δέω 1 bind imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) δέω 2 lack pres imperat act 2nd pl (doric aeolic) δέω 2 lack pres ind act 2nd pl (doric aeolic) δέω 2… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δήσετον — δέω 1 bind aor subj act 3rd dual (epic) δέω 1 bind aor subj act 2nd dual (epic) δέω 1 bind fut ind act 3rd dual δέω 1 bind fut ind act 2nd dual δέω 2 lack aor subj act 3rd dual (epic) δέω 2 lack aor subj act 2nd dual (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεουσῶν — δέω 1 bind pres part act fem gen pl (attic epic doric ionic) δέω 1 bind pres part act fem gen pl (attic epic doric ionic) δέω 2 lack pres part act fem gen pl (attic epic doric ionic) δέω 2 lack fut part act fem gen pl (attic epic doric) δεῖ there …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεούσαιν — δέω 1 bind pres part act fem gen/dat dual (attic epic doric ionic) δέω 1 bind pres part act fem gen/dat dual (attic epic doric ionic) δέω 2 lack pres part act fem gen/dat dual (attic epic doric ionic) δέω 2 lack fut part act fem gen/dat dual… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεούσαις — δέω 1 bind pres part act fem dat pl (attic epic doric ionic) δέω 1 bind pres part act fem dat pl (attic epic doric ionic) δέω 2 lack pres part act fem dat pl (attic epic doric ionic) δέω 2 lack fut part act fem dat pl (attic epic doric) δεῖ there …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεούσης — δέω 1 bind pres part act fem gen sg (attic epic ionic) δέω 1 bind pres part act fem gen sg (attic epic ionic) δέω 2 lack pres part act fem gen sg (attic epic ionic) δέω 2 lack fut part act fem gen sg (attic epic doric) δεῖ there is need pres part …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεούσῃ — δέω 1 bind pres part act fem dat sg (attic epic ionic) δέω 1 bind pres part act fem dat sg (attic epic ionic) δέω 2 lack pres part act fem dat sg (attic epic ionic) δέω 2 lack fut part act fem dat sg (attic epic doric) δεῖ there is need pres part …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.